+38 093 662 88 67
До сайту університету

Вчена рада

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ІНСТИТУТУ

Навчально-науковий інститут «Європейська медична школа»

Міжнародного європейського університету 

  1. Загальні положення

1.1. Вчена рада навчально-наукового інституту «Європейська медична школа (ННІ ЄМШ) Міжнародного європейського університету – надалі вчена рада інституту – є виборним представницьким колегіальним органом інституту, що забезпечує принцип самоуправління в інституті в межах наданих їй повноважень і утворюється терміном на три роки з дати підписання ректором наказу про склад вченої ради інституту.

1.2. Основною задачею вченої ради інституту є визначення поточних і перспективних напрямів діяльності інституту, поєднання зусиль керівництва інституту і науково-педагогічних працівників, учбово-допоміжного персоналу з метою підготовки фахівців, які відповідають сучасним вимогам, координація навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної, виховної діяльності інституту.

1.3. До складу вченої ради інституту входять за посадами директор інституту, заступники директора інституту, завідувачі кафедр, керівники органів студентського самоврядування інституту, а також виборні представники, які є науково-педагогічними працівниками і обираються із числа професорів, докторів наук, кандидатів наук (докторів філософії); виборні представники, які є іншими працівниками інституту і працюють у ньому на постійній основі; виборні представники осіб, які навчаються. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники інституту і не менш як 10 відсотків – виборні представники із числа осіб, які навчаються в інституті. Виборні представники обираються за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники із числа осіб, які навчаються, – вищим органом студентського самоврядування інституту.

1.4. Головою вченої ради інституту є директор інституту. Секретар вченої ради інституту призначається із числа науково-педагогічних працівників інституту.

1.5. Кількісний і персональний склад членів вченої ради інституту схвалюється Вченою радою університету та затверджується наказом ректора університету один раз на п’ять років.

1.6. Зміни до складу вченої ради інституту протягом зазначених трьох років – за поданням кафедр, органів студентського самоврядування – ухвалюються на засіданні вченої ради інституту і затверджуються розпорядженням голови вченої ради інституту.

  1. Компетенція вченої ради інституту

2.1. Визначення загальних напрямів освітньої, наукової та організаційної діяльності інституту.

2.2. Вирішення питань організації навчально-виховного процесу в інституті.

2.3. Обговорення планів науково-дослідної та виховної роботи, планів підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу інституту.

2.4. Планування практичної підготовки і підбиття підсумків навчальної та виробничої практики студентів інституту.

2.5. Обговорення та схвалення звітів директора інституту, завідувачів кафедр про навчально-методичну, наукову, виховну та організаційну роботу в інституті.

2.6. Обрання за конкурсом на посаду асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, професорів і рекомендація їх кандидатур ректорові університету для укладання трудових договорів або контрактів.

2.7. Обрання за конкурсом на посаду кандидатури директора інституту, завідувача, професора кафедри з подальшою рекомендацією даної кандидатури для обрання Вченою радою університету.

2.8. Розгляд і схвалення кандидатур щодо присвоєння вчених звань і подання відповідних матеріалів до експертної комісії для вирішення питання на Вченій раді університету.

2.9. Затвердження індивідуальних планів аспірантів і розгляд матеріалів про їх атестацію.

2.10. Розробка заходів і форм роботи зі студентами щодо забезпечення відповідності якісних характеристик підготовки акредитаційним вимогам Міністерства освіти і науки.

2.11. Розгляд питань з охорони праці.

2.12. Розгляд інших питань, пов’язаних із діяльністю інституту.

  1. Організація роботи вченої ради інституту

3.1. Робота вченої ради інституту здійснюється за планом, що розробляється на кожний навчальний рік. План роботи затверджується ректором після розгляду його вченою радою інституту.

3.2. Підготовку засідань вченої ради інституту організовує вчений секретар, який: – формує порядок денний та подає його на затвердження голові вченої ради інституту; – контролює процес підготовки матеріалів і проектів документів із питань порядку денного; – організовує своєчасне доведення рішень вченої ради інституту до структурних підрозділів інституту; – готує пакет документів для обрання за конкурсом на посади асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора і несе відповідальність за дотриманням процедури обрання за конкурсом на зазначені посади відповідно до чинного законодавства; – контролює реалізацію рішень вченої ради інституту; – координує взаємодію вченої ради інституту з Вченою радою університету, структурними підрозділами інституту відповідно до повноважень вченої ради інституту, інформує голову вченої ради інституту і його членів про виконання відповідних рішень. Для виконання покладених функцій та обов’язків учений секретар має право запрошувати інформацію та матеріали у структурних підрозділах інституту, необхідні для організації засідань вченої ради інституту.

3.3. Рішення вченої ради інституту вводяться в дію наказами та розпорядженнями директора інституту. Рішення вченої ради інституту може бути скасованим Вченою радою університету.

3.4. Рішення вченої ради інституту стосовно питань навчальної, виховної, наукової, методичної і організаційної роботи приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів, а у разі проведення конкурсів на заміщення посад професорсько-викладацького складу, обрання директора інституту, обговорення питань щодо подання на присвоєння відповідних учених звань – таємним голосуванням у встановленому законом порядку.

3.5. Засідання вченої ради інституту проводиться за присутності не менше як 2/3 її членів.

3.6. Засідання вченої ради інституту оформлюється протоколом, який підписують голова та вчений секретар вченої ради інституту.

3.7. Порядок денний засідання вченої ради інституту і термін його проведення доводиться до відома її членів не пізніше, ніж за три дні до засідання.

3.8. Голова вченої ради інституту організує систематичну перевірку виконання рішень вченої ради інституту та інформує її членів про виконання прийнятих рішень.

3.9. Результати роботи вченої ради інституту періодично заслуховуються на засіданнях Вченої ради університету.

  1. Відповідальність членів Вченої ради інституту

4.1. За невиконання рішень і доручень вченої ради інституту, Вченої ради університету члени вченої ради інституту несуть відповідальність відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та чинного законодавства.

Відбулось засідання Вченої ради ННІ Європейської медичної школи.
27 вересня члени Вченої ради Європейської медичної школи зібралися на засідання, головною темою якого стало питання про перспективи розвитку, освітні програми й роботу зі студентами Навчально-наукового інституту.
Про це на початку засідання доповіла директор Європейської медичної школи Александріна Тетяна Андріївна.
Крім того, учасники обговорювали інші стратегічні питання, зокрема перспективні й поточні питання освітньої, наукової діяльності та міжнародної співпраці.

За всі питання, які увійшли до порядку денного, присутні проголосували одностайно й прийняли рішення про їх затвердження.

В четвер 22. 10. 2020 р.
відбулось засідання Вченої ради
навчально-наукового інституту

З доповіддю «Про перспективи та напрямки науково-дослідної роботи у навчально-науковому інституті "Європейська медична школа" виступила проректор з наукової роботи професор Л.Л. Давтян

Заслухали інформаційне повідомлення заступника директора ННІ ЄМШ доц. О.Ю. Мозолюк про затвердження номенклатури документації інституту та кожної кафедри, строки її заповнення та перевірки.

Обговорили доповідь проф. Дроздової А.О. про створення за ініціативою студентів ННІ ЄМШ студентських наукових товариств у ННІ ЄМШ та схвалили створення студентських наукових товариств у ННІ ЄМШ

  • СНТ кафедри хімії та фармакології, науковий керівник д.ф.н. проф. Дроздова А.О.
  • СНТ кафедри внутрішньої медицини та професійних хвороб з курсом педіатрії, науковий керівник д.м.н. проф. О.В. Солєйко
  • СНТ кафедри хірургії, науковий керівник д.м.н. проф. Г.Д. Бабенков 

Інформацію директора ННІ “ЄМШ" доц. Н.Ю. Літвінової про готовність інституту до переходу на дистанційну форму навчання з 2.11.2020, заходи щодо розробки методичного матеріалу та сучасних підходів до мультимедійних занять було прийнято до уваги щодо роботи над методичним матеріалом та створенням якісного навчального мультимедійного контенту.

Пропонуємо зареєструватися на онлайн лекцію доцента кафедри кількісної психології в Університеті Барселони, старшого наукового співробітника Інституту біомедичних досліджень Bellvitge, PhD Carles Soriano-Mas «Approaches for assessing brain activity at res
Hellenic National Academic Recognition and Information Center включив міжнародний європейський університет до списку національного реєстру визнаних іноземних закладів вищої освіти
Навчально - науковий семінар "Фізичні вимірювання в медичній практиці: термографія, тонеметрія, гематологічний аналізатор" та презентація навчального посібника "Фізичні основи медико - діагностичних вимірювань"
Не пропустіть. Вперше в Україні зірковий медичний юрист, адвокат року Олександр Гришаков став лектором програми Mini-MBA in Healthcare!
Забудьте про складні вступні випробування. Відкрийте для себе нові горизонти у світі освіти! ?
Пропонуємо зареєструватися на воркшоп виконавчого директора Інституту стратегічного управління ризиками (м. Лондон, Великобританія) David Rubens «Crisis Management and the Hyper-Urban Environment: From Fragility to Resilience».
27 травня в Міжнародному Європейському Університеті відбувся черговий тренінг з тактичної медицини
Конференція "Повоєнний розвиток України: виклики та драйвери відновлення і сталого функціонування економіки в умовах євроінтеграційних процесів" в межах І Міжнародного наукового форуму «Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу»
Контакти
Директорат ННІ "Європейська медична школа":
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187
+38 093 662 88 67