+38 093 662 88 67
До сайту університету

Стоматологія

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 221 Стоматологія

на другому (магістерському) рівні вищої освіти

І. Код та найменування спеціальності – 221 Стоматологія 

ІІ. Рівень вищої освіти – Другий (магістерський) рівень

ІІІ. Перелік спеціалізацій та освітніх програм – Стоматологія

ІV. Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання – 300 кредитів, 5 років навчання за очною (денною) формою навчання

 1. Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання:

Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 221 Стоматологія, затверджений та введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 24.06.2019 р. № 879.

Міжнародні нормативні документи та стандарти, що регулюють професійну

діяльність та підготовку лікарів-стоматологів:

 1. Європейська директива 2005/36/ЕС щодо визнання професійних кваліфікацій (Directive 2005/36/EC OF the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications)
 1. Трилогія глобальних стандартів якості Всесвітньої федерації медичної освіти (WFME Global Standards for Quality improvement: Basic Medical Education, WFME Global Standards for Quality improvement: Postgraduate Medical Education and WFME Global Standards for Quality improvement: Continuous Professional Development) та Стандарти освіти для здобуття PhD в галузі біомедицини та охорони здоров’я (Standards for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in Europe)
 1. Кодекс лікаря України (прийнято та підписано Всеукраїнським з’їздом лікарських організацій та X З’їздом Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) в м. Євпаторії

27.09.2009 року) (http://www.uapravo.net/akty/postanowy-osnovni/akt5dprf9d.htm).

 1. Стандарти медичної допомоги України (http://www.moz.gov.ua/ua/portal/standards)
 1. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач

вищої освіти

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за спеціальністю «стоматологія» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
 3. Здатність застосовувати знання у практичній діяльності. 
 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
 5. Здатність спілкуватися англійською мовою. 
 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
 9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
 10. Здатність бути критичним і самокритичним. 
 11. Здатність працювати в команді. 
 12. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 8 демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 1. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні. 
 2. Спроможність інтерпретувати результат лабораторних та інструментальних досліджень. 
 3. Спроможність діагностувати: визначати попередній, клінічний, остаточний, супутній діагноз, невідкладні стани. 
 4. Спроможність планувати та проводити заходи із профілактики захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області. 
 5. Спроможність до проектування процесу надання медичної допомоги: визначати підходи, план, види та принципи лікування захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепнолицевої області. 
 6. Спроможність визначати раціональний режим праці, відпочинку, дієти у хворих при лікуванні захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області. 
 7. Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із захворюваннями органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області з супутніми соматичними захворюваннями. 
 8. Спроможність виконувати медичні та стоматологічні маніпуляції. 
 9. Спроможність проводити лікування основних захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області. 
 10. Спроможність до організації та проведення лікувальноевакуаційних заходів. 
 11. Спроможність до визначення тактики, методів та надання екстреної медичної допомоги. 
 12. Спроможність до організації та проведення скринінгового обстеження в стоматології. 
 13. Спроможність оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне). 
 14. Спроможність ведення нормативної медичної документації. 
 15. Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації. 
 16. Спроможність до організації і проведення реабілітаційних заходів та догляду у пацієнтів із захворюваннями органів ротової порожнини та ЩЛО. 
 17. Спроможність до правового забезпечення власної професійної діяльності. 
 18. Спроможність надавати домедичну допомогу за протоколами тактичної медицини.

VIІ. Програмні результати навчання 

 1. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний діагноз стоматологічного захворювання (за списком 2). 
 2. Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів щелепно-лицевої ділянки, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 5). 
 3. Призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та за вибором) методи обстеження (лабораторні, рентгенологічні, функціональні та/або інструментальні ) за списком 5, пацієнтів із захворюваннями органів і тканин ротової порожнини і щелепно-лицевої області для проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2). 
 4. Визначати остаточний клінічний діагноз дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1). 
 5. Встановлювати діагноз невідкладних станів за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі), в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану, нестачі інформації та обмеженого часу (за списком 4). 
 6. Планувати та втілювати заходи профілактики стоматологічних захворювань серед населення для запобігання розповсюдження стоматологічних захворювань. 
 7. Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної медикаментозної та немедикаментозної профілактики стоматологічних захворювань. 
 8. Визначати підхід, план, вид та принцип лікування стоматологічного захворювання (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 
 9. Визначати характер режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при лікуванні стоматологічних захворювань (за списком 2) на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 
 10. Визначати тактику ведення стоматологічного пацієнта при соматичній патології (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 
 11. Проводити лікування основних стоматологічних захворювань за існуючими алгоритмами та стандартними схемами під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1). 
 12. Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення, військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення. 
 13. Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, використовуючи рекомендовані алгоритми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу (за списком 4). 
 14. Аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з використанням стандартних підходів та комп’ютерних інформаційних технологій. 
 15. Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення в умовах медичного закладу за стандартними методиками. 
 16. Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб. 
 17. Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю. 
 18. Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний рівень. 
 19. Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності. 
 20. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності. 
 21. Виконувати медичні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1) для різних верств населення та в різних умовах (за списком 6). 
 22. Виконувати медичні стоматологічні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1) для різних верств населення та в різних умовах (за списком 7). 
 23. Виконувати маніпуляції надання екстреної медичної допомоги, використовуючи стандартні схеми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 4) в умовах обмеженого часу (за списками 6, 7). 

VIІІ. Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати:

Фахівець підготовлений до роботи за КВЕД ДК 009:2010: Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Розділ 86. Охорона здоров’я

Група 86.2 Медицина та стоматологічна практика 

Клас 86.23 Стоматологічна практика

Після закінчення навчання за освітньою-професійною програмою спеціальності «Стоматологія» фахівець здатний виконувати професійну роботу:

лікар-стоматолог

Випускник програми може вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки лікаря-стоматолога.

Після закінчення інтернатури, резидентури за спеціальністю «Стоматологія» фахівець має право:

 • пройти спеціалізацію та виконувати відповідну професійну роботу стоматолога певного фаху, який зазначений в чинному Національному класифікаторі України «Класифікатор професій», займати відповідну лікарську посаду;
 • продовжити навчання в аспірантурі за програмою здобуття ступеня доктора філософії;

набути іншу спеціальність, що дає можливість займати відповідну лікарську посаду, і виконувати відповідну професійну роботу

ІХ. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:

Особа має право здобувати ступінь магістра на основі повної загальної середньої освіти за результатами сертифікатів ЗНО (за результатами вступних випробувань для іноземних громадян та осіб без громадянства) або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності медичного спрямування за результатами вступних випробувань.

Х. Порядок оцінювання результатів навчання:

Поточне опитування, тестування знань, звіти про виконання практичної роботи, складання практичних навичок, презентації, звіти про практику, контрольні роботи, написання історій хвороб, написання наукових статей за результатами досліджень;

Підсумковий контроль – заліки, диференційовані заліки, усні та письмові екзамени, 

Підсумкова атестація – Атестація здійснюється у вигляді єдиного державного

кваліфікаційного іспиту – ліцензійного інтегрованого іспиту, практичного (клінічного) іспиту, англійської мови професійного спрямування.

Єдиний державний кваліфікаційний іспит проводиться відповідно до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 334 і здійснюється Екзаменаційною комісією ЗВО та Центром тестування при МОЗ України. Ліцензійний інтегрований іспит складається з 2-х тестових екзаменів «Крок 1» та «Крок 2», «Крок 1» охоплює зміст фундаментальних дисциплін та складається після повного виконання навчального плану на третьому році навчання. «Крок 2» охоплює зміст клінічних дисциплін і складається після повного виконання навчального плану підготовки за спеціальністю 221 Стоматологія. Практичний (клінічний) іспит проводиться у формі комплексного атестаційного екзамену.

Пропонуємо зареєструватися на онлайн лекцію доцента кафедри кількісної психології в Університеті Барселони, старшого наукового співробітника Інституту біомедичних досліджень Bellvitge, PhD Carles Soriano-Mas «Approaches for assessing brain activity at res
Hellenic National Academic Recognition and Information Center включив міжнародний європейський університет до списку національного реєстру визнаних іноземних закладів вищої освіти
Навчально - науковий семінар "Фізичні вимірювання в медичній практиці: термографія, тонеметрія, гематологічний аналізатор" та презентація навчального посібника "Фізичні основи медико - діагностичних вимірювань"
Не пропустіть. Вперше в Україні зірковий медичний юрист, адвокат року Олександр Гришаков став лектором програми Mini-MBA in Healthcare!
Забудьте про складні вступні випробування. Відкрийте для себе нові горизонти у світі освіти! ?
Пропонуємо зареєструватися на воркшоп виконавчого директора Інституту стратегічного управління ризиками (м. Лондон, Великобританія) David Rubens «Crisis Management and the Hyper-Urban Environment: From Fragility to Resilience».
27 травня в Міжнародному Європейському Університеті відбувся черговий тренінг з тактичної медицини
Конференція "Повоєнний розвиток України: виклики та драйвери відновлення і сталого функціонування економіки в умовах євроінтеграційних процесів" в межах І Міжнародного наукового форуму «Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу»
Контакти
Директорат ННІ "Європейська медична школа":
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187
+38 093 662 88 67